Regulamin

REGULAMIN SKLEPU BIKEOVO.PL

 1. Sprzedający: sklep internetowy BIKEOVO działający pod domeną: bikeovo.pl

Bikeovo Joanna Witczak z siedzibą: 
ul. Kukuczki 5 lok 1
50-570 Wrocław,
NIP 8942340852

REGON 362567373 

wpisany do CEIDG.

 1. Kupujący:  wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie dopuszczalnej przez przepisy prawa.
 2. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest dostępność towaru ( w magazynie lub u dostawców sklepu Bikeovo.pl ).

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Aby złożyć zamówienie należy założyć konto wypełniając formularz na stronie internetowej www.bikeovo.pl. Składając zamówienie Kupujący składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży wskazanych w zamówieniu towarów.
 2. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane przesłaniem przez Sprzedawcę kupującemu na wskazany przez niego e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty.
 3. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, natomiast przekazanie do realizacji odbywa się pomiędzy 9:00 a 17:00 w dni robocze.
 4. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu www.bikeovo.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny te są wiążące w chwili składania zamówienia.
 5. W przypadku niedostępności zamówionych produktów Kupujący informowany jest o tym fakcie i może wówczas podjąć decyzję o sposobie realizacji zamówienia ( wydłużenie czasu oczekiwania, realizacja częściowa, anulowanie części lub całości zamówienia ).

REALIZACJA DOSTAWY, FORMY PŁATNOŚCI

 1. Towar jest wysyłany w ciągu 24 godzin po odnotowaniu wpłaty na koncie Sklepu i wysyłany jest w dni robocze.  W przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze, towar jest wysyłany w następnym dniu roboczym po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W przypadku braku towaru w magazynie sklepu czas przygotowania do wysyłki wynosi 7-14 dni, w zależności od dostępności produktów u dostawców Sklepu.
 2. Zamówienia realizowane są za pomocą firm kurierskiech DHL, DPD, K-EX, Pocztex24, 
 3. Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym pod adresem: 50-570 Wrocław, ulKukuczki 5/1
 4. Koszt wysyłki ponosi Kupujący i wynosi on :

* darmowa wysyłka

w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej niż 300 zł, przy wyborze opcji darmowa wysyłka - koszty wysyłki nie są naliczane

* w przypadku przyczepek rowerowych:

w przypadku przedpłaty za zamówienie koszt wysyłki wynosi 12,50 pln, wysyłka za pobraniem 17,50 pln

*w przypadku rowerów:

w przypadku przedpłaty za zamówienie koszt wysyłki wynosi 12,50 pln, wysyłka za pobraniem 17,50 pln

*w przypadku drobnego sprzętu i akcesoriów do 10 kg:

przedpłata 12,50 pln, za pobraniem 17,50 pln

*w przypadku pojazdu Weber Kinderbus:

przedpłata 750 pln

*w przypadku wózków sportowych Benecykl Kozlik

przedpłata 100 pln

Uwagi:

Każdy zakup akcesoriów i zestawów dodatkowych wraz z przyczepką, rowerem jest w cenie kosztu dostawy danej przyczepki lub roweru.

Przesyłki są ubezpieczone.

Koszt wysyłki dotyczy zamówień realizowanych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej (RP).

Zamówienia poza teren RP realizowane są po każdorazowym ustaleniu i zatwierdzeniu kosztów dostawy przez kupującego.

 1. Dostępne formy płatności:
  1. płatności obsługiwane przez portal  TPay.pl i Płatności24.pl
  2. przelew bankowy bezpośrednio na konto sklepu przed wysyłką towaru
  3. płatność za pobraniem przy odbiorze towaru
 2. Opinie o sklepie

Po dokonaiu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązay przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełieia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transkacji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Prawo odstąpienia od umowy

a. Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

b. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego weszła w posiadanie rzeczy

c. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować sprzedającego: BIKEOVO Joanna Witczak, ul.Kukuczki 5 lok.1, 50-570 Wrocław tel 601 177.101 bikeovo@bikeovo.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

d. Kkupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

e. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

a. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedający został poinformowany o decyzji kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie kupujący zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

b. Rzeczy należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupujacy poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

c. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

d. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 

Bikeovo Joanna Witczak z siedzibą: 
ul. Kukuczki 5 lok 1
50-570 Wrocław,
NIP 8942340852, 
REGON 362567373 

email: bikeovo@bikeovo.pl

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy umowy dostawy:

1. Data zawarcia umowy/odbioru ...................................................................

2. Imię i nazwisko konsumenta(-ów)...............................................................

3. Adres konsumenta(-ów)...........................................................................


Data i podpis konsumenta(-ów)_____________________________________
 

REKLAMACJE i PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. W celu złożenia reklamacji, Kupujący powinien przesłać wadliwą rzecz na adres Sprzedawcy w sposób zapewniający nienaruszalność i bezpieczeństwo jej przewozu. Celem uproszczenia procedury reklamacyjnej Kupujący powinien dołączyć opis reklamacji, w którym zawrze wady rzeczy, datę wystąpienia wady, żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz swoje dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu, a jeżeli żądanie wiąże się z odesłaniem rzeczy - adres zamieszkania.
3. Sprzedawca powiadomi Kupującego o przyjęciu i sposobie rozpatrzenia, bądź o odrzuceniu reklamacji w ciągu 14 dni od jej wpływu do Sprzedawcy.
4. Naprawa rzeczy zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie odpowiednim ze względu na charakter i rozmiary wady, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji. Wymiana rzeczy na nową, obniżenie ceny albo zwrot ceny zostaną dokonane w terminie 21 dni od przyjęcia reklamacji. Sprzedawca dokona obniżenia ceny lub zwrotu ceny na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego

5. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Odpowiedzialność  z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru ponosi producentna warunkach oraz przez okres wskazany w dokumencie gwarancyjnym - karcie gwarancyjnej.

6. Jeżeli Sprzedawcay odmawia uwzględnienia reklamacji, a Kupujący będący konsumentem nie chce przenosić sporu na drogę sądową, to ma on możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) i może ono polegać na: 1) umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony, 2) przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu, 3) rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek konsumenta. Przedmiotowe postępowania prowadzą podmioty uprawnione, legitymujące się aktualnym wpisem do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Każdy podmiot uprawniony prowadzi stronę internetową umożliwiającą łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i pozwalającą na złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku w postaci elektronicznej. Podmiot uprawniony udostępnia do wiadomości publicznej m.in. informacje o rodzajach sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony, jak również o regulacjach, które są stosowane przez podmiot uprawniony w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności obowiązujący w tym podmiocie regulamin. Ponadto Kupujący będący konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

 

FacebookTab